Gershøjvandværk  af 11.1.1978

Vedtægter

 

Home
Vedtægter
Regulativ
Generalforsamling
Takstblad
Regnskaber
Vandledning
Vandkvalitet
Tips & Råd
Flytning og refusionsopgørelse

 

 

De nye vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 18. marts 2014

 

 

Vedtægter for Gershøj Vandværk

 

§ 1

Selskabet, der er stiftet 11.1.1978, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Gershøj Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.

 

§ 2 – Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket til enhver tid fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

§ 3 – Andelshavere

Som  andelshaver optages efter ansøgning til bestyrelsen enhver tinglyst ejer af fast ejendom inden for værkets forsyningsområde under hensyn til de vandindvindings-rettigheder, som selskabet til enhver tid har.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er andelshavere, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4 – Andelshavernes forpligtelser og hæftelser

Medmindre andet er særskilt vedtaget, hæfter andelshaverne alene med deres indskudte kapital for selskabets forpligtelser.

For forpligtelser i forbindelse med lån, som selskabet måtte optage, kan det vedtages, at  andelshaverne hæfter solidarisk – men ikke personligt. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, når det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne i sådanne tilfælde indbyrdes ligeligt.

For eksisterende lån med solidarisk hæftelse på tidspunktet for vedtagelsen af stk. 2 gælder, at den aftalte hæftelse fortsætter, indtil lånet er fuldt tilbagebetalt – herunder også at nye andelshavere bliver omfattet af den gældende låneaftale.

Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og pligter, der fremgår af vandværkets til enhver tid gældende regulativ, gældende takstblad og nærværende vedtægter, herunder forudgående betaling af tilslutningsafgift/anlægsbidrag. Samtidig meddeler den nye andelshaver sine kontaktoplysninger, herunder sin email adresse,  fastnet- og/eller mobiltelefonnummer, ligesom han forpligter sig til at sørge for, at selskabets bestyrelse til enhver tid er i besiddelse af aktuelle kontaktoplysninger.

Enhver andelshaver hæfter for sine eventuelle lejere.

Parceller med selvstændige målere, andelshavere organiseret i andelsboligforeninger, ejerlejlighedshavere med fælles forsyning, boligfællesskaber eller lignende hæfter solidarisk for leverancen. Tilslutning beregnes pr. forsyningssted (f.eks. en andelsboligfor-ening med 10 boliger, skal betale tilslutning for 10 medlemmer, der således bliver individuelle andelshavere, men med særlig (solidarisk) hæftelse.

I tilfælde af ejerskifte er den tidligere andelshaver – ved dødsfald andelshaverens bo – pligtig at sørge for, at den nye ejer indtræder som andelshaver  i stedet for den udtrædende og altså overtager dennes forpligtelser. Sker dette ikke, mister den udtrædende andelshaver sin ret til andel i selskabets værdier, men han hæfter fremdeles for selskabets forpligtelser. Det er en betingelse for selskabets godkendelse af ejerskiftet, at  samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye andelshavere ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgning.

Ingen andelshaver har i øvrigt særlige rettigheder eller pligter bortset fra, hvad der følger af nærværende vedtægter samt det af Lejre Kommune til enhver tid vedtagne regulativ.

 

§ 5 – Andelshavernes rettigheder

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres gældende vedtægter, regulativ og takstblad til den nye andelshaver.

 

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

- ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matrikelnummer).

- ved ekspropriation og lignende, forudsat at den vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (andelshaverens) andel af selskabets gæld skal indbetales.

- ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives, og efter udløbet af eventuelle frister i det gældende regulativ. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere igen ønskes vandforsyning til den pågældende ejendom, betragtes dette som nytilslutning med deraf følgende nyindbetalinger.

Ved udtræden er en andelshaver – bortset fra det tilfælde, at selskabet samtidig ophører med at eksistere – ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af selskabets nettoformue, ligesom eventuelle erstatninger eller omkostninger afholdes af den udtrædende andelshaver.

 

§ 7 – Levering til andre end andelshavere

Institutioner, som ifølge deres natur ikke kan være andelshaver, eller ejere af enkelte ejendomme, som på grund af særlige omstændigheder ikke kan være andelshaver, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal, inden levering påbegyndes, forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

§ 8  – Generalforsamlingen

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver. Indkaldelsen sendes som email . Bestyrelsen kan vælge desuden at lade indkaldelsen annoncere i en lokal avis samt ved opslag i lokalområdet.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og være ledsaget af kopi af det reviderede årsregnskab.

Forslag fra andelshaverne (pkt. 11) må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være modtaget af bestyrelsen senest 15. januar i skriftlig form, herunder pr. email. Rettidigt modtagne forslag udsendes sammen med dagsordenen. Sammen med dagsordenen udsendes også eventuelle forslag fra bestyrelsen, jfr. pkt. 6.

Kun andelshavere og  medlemmer af disses husstand  har adgang til selskabets generalforsamling. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om det forløbne år

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

  5. Fastsættelse af årsafgifter

  6. Forslag fra bestyrelsen

  7. Valg af formand

  8. Valg af kasserer

  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10.  Valg af revisor og suppleant

11. Behandling af indkomne forslag

12. Eventuelt

 

 § 9 – Stemmeret m.v.

Enhver andelshaver har én stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer. Dog kan ingen andelshaver have mere end 3 stemmer.

Såvel på ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men ikke den anden af disse betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere.

Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en andet andelshaver, men ingen  andelshaver kan have fuldmagt fra mere end 3 andre andelshavere.

 

 § 10  – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af andelshaverne til bestyrelsen  skriftligt fremsætter forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter modtagelse af begæringen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, medmindre særlige forhold gør det påkrævet at afholde generalforsamlingen tidligere.

 

 § 11  – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling: Formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer er på valg forskudt. Formanden i lige år, kassereren i ulige år.

Desuden vælges for 1 år ad gangen 3 bestyrelsessuppleanter, der ved vakance indtræder i bestyrelsen efter den i referatet anførte rækkefølge i det afgående medlems resterende valgperiode. Såfremt et bestyrelsesmedlem uden rimelig  grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldes suppleanten.

Af bestyrelsens 3 menige medlemmer afgår skiftevis 1 og 2, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Ingen andelshaver under 65 år kan nægte at modtage valg. Dog kan en andelshaver fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.

 

§ 12 – Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sekretæren udarbejder mødereferat, som rundsendes til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin sekretær, der ikke behøver at være andelshaver i  selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ, herunder at der til enhver tid skal sikres andelshaverne  lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.

Bestyrelsen kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen, inden arbejdet iværksættes.

 

 

§ 13 – Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening. Dog kan den samlede bestyrelse give fuldmagt til en enkelt person til at tegne selskabet i bestemte tilfælde, således f.eks. til at disponere over konti i pengeinstitutter.

 

§ 14 – Regnskab og revision

Selskabets regnskab revideres af en af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgt revisor samt eventuelt af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret/ registreret  revisor.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisor inden 15. januar.

Revisor skal mindst én gang årligt foretage uanmeldt revision/eftersyn.

Regnskabet underskrives af revisor og bestyrelse.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

 

§ 15  – Selskabets opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede andelshavere stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser for vedtægtsændringer.

 

Gershøj marts 2014

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 11. januar 1978 og senest ændret på ordinær generalforsamlingen den 25. februar 2014, samt endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. Marts 2014.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Her er de originale vedtægter fra 11.1.1978

 

Send mail til pierre@gershoejvandvaerk.dk med forslag eller indlæg til www.gershoejvandvaerk.dk
Last modified: 02/28/17