Gershøjvandværk  af 11.1.1978

Generalforsamling

 

Home
Vedtægter
Regulativ
Generalforsamling
Takstblad
Regnskaber
Vandledning
Vandkvalitet
Tips & Råd
Flytning og refusionsopgørelse

 

 

Referart Gershøj Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling

Onsdag den 10. april 2024 kl. 18.00 på Gershøj Kro.

 

1.   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Dirigent: Jan Søndergaard

Referent: Pierre Schwartz

Stemmetællere: Jeanette Lundegård, Peter Jensen

General forsamlingen er lovligt indkaldt 14 dage i forvejen

2.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Ved Niels Hunderup:

 • 157 andelshavere

 • Forbrug 11475 m2 vand i 2023 lidt mindre en de foregående år

 • Tabsprocent i vandledninger er nær 0%

 • 4 vandprøver i 2023, all krav er overholdt så vandkvalitet er meget fin

 • Samarbejde mellem de 3 vandværker giver besparelse på behandling af målerdata

 • Økonomi: Regnskab udføres af Midt-regnskab. Niels kom med forklaring til afvigelser ift. budget

 • Græsslånings aftale med bo-vel er opsagt til fordel for en robotklipper som indkøbes af vandværket

Der var bemærkninger til græsslåningsaftalen, og vandværkets anden boring på marken hvor ukrudt og anden beplantning vokser vildt.

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Marie Sørensen fra Midt-regnskab fremlægger regnskab (remote forbindelse)

Diverse poster i regnskabet blev oplæst og forklaret, hvor der er afvigelser i forhold til forrige år. Resultat på ca. 23.000kr i overskud.

Regnskab 2023 blev godkendt.

Der var bemærkning om at det var svært at se regnskab (meget småt på ”storskærm”) og det blev meget hurtigt gennemgået, så det ku være svært at følge med fremlægningen.

4.      Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Marie Sørensen fra Midt-regnskab fremlægger budget (remote forbindelse)

Diverse poster i budget 2024 blev oplæst og forklaret, hvor der er afvigelser i forhold til sidste års 2023 regnskab. Forventet resultat i 2024 på ca. 7.300kr.

Budget blev godkendt.

5.      Fremlæggelse af årsafgifter.

Jacob fremlagde takster som er godkendt af Lejre kommune. Der er ingen ændringer i forhold til sidste år. Gebyr oversigt blev fremlagt.

Årssafgifter blev godkendt.

6.      Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen

7.      Valg af formand

Niels Hunderup modtog genvalg, ingen modkandidater

8.      Valg af kasserer

Jacob Søgaard ikke på valg

9.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Jespersen modtog genvalg, ingen modkandidater

Bo Pedersen ikke på valg

Jens Winther ikke på valg

Bestyrelsessuppleanter:

Bjarne Dalsgaard genopstiller ikke

Poul Kofoed genopstiller ikke

Michael Holt genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår nye bestyrelsessuppleanter:

Jørgen Bremholm, blev valgt

Kevin Holt Juul, blev valgt

Bjarne Nielsen, blev valgt

10.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor:

Peter Jensen modtog genvalg, ingen modkandidater

Revisorsuppleant:

Inge Kristoffersen modtog genvalg (var dog ikke tilstede), ingen modkandidater

11.  Behandling af indkomne forslag.

Ingen

12.  Eventuelt.

Solcelleanlæg på vandværksgrunden på marken? Det er der ingen økonomi i

Ingen planer om sammenlægning af vandværker i Gershøj, Lejre har endnu ikke fremlangt en ny vandforsyningsplan

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

 

Referent dato 10-04-2024                                                      Ordstyrer dato 10-04-2024

Pierre Schwartz                                                                       Jan Søndergaard


Generalforsamling

Gershøj Vandværk a.m.b.a. indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag den 10. april 2024 kl. 18.00 på Gershøj Kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Fremlæggelse af årsafgifter.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af formand

Niels Hunderup modtager genvalg

8. Valg af kasserer

Jacob Søgaard ikke på valg

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Jespersen modtager genvalg

Bo Pedersen ikke på valg

Jens Winther ikke på valg

Bestyrelsessuppleanter:

Bjarne Dalsgaard

Poul Kofoed

Michael Holt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor:

Peter Jensen modtager genvalg

Revisorsuppleant:

Inge Kristoffersen

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres en omgang stegt flæsk inkl. 2 genstande/vand

Tilmelding til spisning, skal ske til Gershøj Kro på

mail: kromutter@gershojkro.dk eller mobil 24 46 01 46

S.U. senest den 4/4 kl. 18.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

 

Referart af Generalforsamling I Gershøj Vandværk a.m.b.a.

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 18.00 i Gershøj Byhus.

Referart Generalforsamling I Gershøj Vandværk 09-02-2023 i Gershøj Byhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Jan Søndergaard

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt

Dagsorden og revideret regnskab or omdelt

 

2. Valg af referent.

Pierre Schwartz

 

3. Valg af 2 stemmetællere.

Peter Jensen

Jørgen Breemholm

 

4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning

·       Orienterer om mange sammenlægning er af små vandværker pga. mangel af bestyrelses medlemmer

·       Vandforbrug 75m2 pr hustand i 2022, det er lavt, godt vi sparer på vandet

·       Store udgifter til vedligehold af ledningsnettet pga. 3 større lækager samt vedligehold af omlægning af ledningsnette i to dele

·       Tak til bestyrelsesmedlem Kurt for ekstraordinær indsats og ligeledes tak til den øvrige bestyrelse

·       Ingen tab noteret i 2023

·       Vandkvalitet: PFAS er ikke målt i drikkevandet

·       Aftale med Sømod og Gershøj Strand vedr. skift af vandmålere. De tre vandværker kan nu kommunikere gennem en aftale via Gershøj Vanværk af vandaflæsning, det giver en besparelse i stedet for at have 3 aftaler

·       Elregning er steget så det vil give et underskud i 2022 og øgede takster på vand i 2023

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2022

Marie Sørensen (revisor) er med via remote for fremlægges af regnskabet

Faldende indtægter pga. vandbesparelse

Der er brugt penge på vedligeholdelse af ledningsnet som tærer på beholdning

 

Spørgsmål – ingen

Regnskab er godkendt

 

6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Kassereren fremlagde budgettet for 2023.

Marie Sørensen (revisor) er med via remote for fremlægges af budget

 

Spørgsmål

Vedligeholdelse af arealer? – græsslåmaskine og græsslåning i samarbejde med bo-vel

Budget er godkendt

 

7. Fremlæggelse af årsafgifter.

Kassereren fremlagde takstbladet. Ingen større ændringer på nær fasteafgifter, og takstbladet blev taget til efterretning.

 

8. Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag

 

9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Alle på valg blev genvalgt

Kasserer Jacob Søgård Larsen,

Bestyrelsesmedlem Jens Winther

Bestyrelsesmedlem Bo Pedersen

Suppleant Bjarne Dalsgaard

Suppleant Poul Kofoed  

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Valg af revisor og revisor suppleant.

Revisor Peter Jensen

Revisor suppleant Inge Kristoffersen

 

11. Behandling af indkomne forslag. 

Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

 

12. Eventuelt.

Diverse kommentarer omkring vandforbrug og måler aflæsninger

 

Dirigenten afsluttede GF med tak for god ro og orden

 

Underskrifter

 

Dirigent                                                                  Referent

Jan Søndergaard                                                   Pierre Schwartz

 

______________________                                     ______________________

Dato  10-03-2022                                                   Dato 10-03-2022

 

  


 

Indkaldelse til Generalforsamling Gershøj Vandværk a.m.b.a

 


Referart af Generalforsamling I Gershøj Vandværk a.m.b.a.

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00 i Gershøj Byhus.

 


 

Indkaldelse til Generalforsamling Gershøj Vandværk a.m.b.a

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00 i Gershøj Byhus.

Årsrapport                   Budget og Regnsakb        Sømod vandværk

    

 

Referat af Generalforsamling Torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00 i Gershøj Byhus

Bilag 1


Gershøj, 18. august 2021

Generalforsamling

Gershøj Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00 i Gershøj Byhus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Fremlæggelse af årsafgifter.

6. Forslag fra bestyrelsen.

    a. Sammenlægning med Sømod Vandværk (se bilag 1)

7. Valg af formand.

    Ikke på valg.

8. Valg af kasserer.

    Jacob Søggard modtager genvalg

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    Bestyrelsesmedlem:

    Bo Pedersen modtager genvalg

    Jens Winther modtager genvalg

    Suppleanter:

    Bjarne Dalsgaard modtager genvalg

    Poul Kofoed modtager genvalg

    Michael Holt modtager genvalg

10. Valg af revisor og suppleant.

    Revisor:

    Peter Jensen modtager genvalg

    Revisorsuppleant:

    Bjørn Jensen modtager genvalg

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres en omgang stegt flæsk inkl. et par genstande (øl/vand/vin).

Tilmelding til spisning, skal ske til Kasserer Emeritus Poul Kofoed på

mail: kofoed13@yahoo.dk eller mobil/sms 20 84 71 58

S.U. senest den 27/8 kl. 18.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


Referat af Generalforsamling Onsdag den 4. marts 2020 kl. 18.30 i Gershøj Byhus


Referat af Generalforsamling Onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.30 på Gershøj Kro


Referat af Generalforsamling Tirsdag den 01. marts 2018 kl. 19.00 på Gershøj Kro

 

 

Beretning 2018

Gershøj Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 18.30, på Gershøj Kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af årsafgifter.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af formand.

        Niels Hunderup modtager genvalg

8. Valg af kasserer.

    Ikke på valg

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlem:

Kurt Jespersen modtager genvalg

Suppleanter:

Bjarne Dalsgaard modtager genvalg

Børge Frydenlund modtager genvalg

Ledig

10. Valg af revisor og suppleant.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen serveres en omgang stegt flæsk inkl. 2 genstande (øl/vand/vin).

Tilmelding til spisning, senest den 25/2 kl. 17, til Gershøj Kro på telefon 24 46 01 24

P. b. v.

Niels Hunderup

 

Forslag til nyt takst blad 2018, tryk på billedet for stor kopi


Referat af Generalforsamling Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00 i Byhuset.

 

 

  1:Valg af dirigent

Dirigent: Jens Andersen,

Referent Pierre Schwartz.

Stemmetalmere: Inge og Aase

 

2:Beretning for 2016

Niels, første år med den nye bestyrelse, ingen nye medlemmer eller  fratrådte

2 nye vandprøver er lavet ingen bemærkninger, dog en enkelt om jern i vand hvilket skyldes teknisk fejl

Tab af vand 14% er dog lidt højt

Besigtigelse at boringer ingen bemærkninger

Nye vedligeholdelseplan af vandværk

Nyt regulativ er indført og godkendt af kommunen

Vandmålere skal udskiftes med nye der kan fjernaflæses Alm vedligeholdelse af vandværkets installationer

Fast årlig takst vil blive sat op med 500 kr

Beretning blev vedtaget

 

3:Regnskab for 2016

Kofoed fremlagde det omdelte regnskab

Regnskab blev godkendt

 

4:Budget 2017

Kofoed fremlagde budget

Budget blev vedtaget

 

  5:Fastsættelse af vandafgift

Nye afgifter og priser blev vedtaget

 

  6:Forslag fra bestyrelsen.

Ingen

 

  7:Valg af formand (ikke valg)

N/A

 

  8:Valg af kasserer (på valg)

Kassere genvalgt

 

  9:Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer valgt: Bo Petersen, Jens Winther

Suppleanter valgt: Bjarne Dalsgaard, Børge Frydenlund og Peter Friis

 

10:Valg af revisor + suppleant

Revisor valgt: Birthe Nielsen

Revisorsuppleant valgt: Peter Jensen

 

11:Behandling af indkomne forslag

Ingen

 

12:Eventuelt

 

Referent: Pierre Schwartz dato 28-02-2017

 

Godkendt af dirigent: Jens Andersen 02-03-2017


Gershøj Vandværk
Indkaldelse
Gershøj Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00,  i Byhuset.
 

Dagsorden:
  1:Valg af dirigent
  2:Beretning for 2016
  3:Regnskab for 2016
  4:Budget 2017
  5:Fastsættelse af vandafgift
  6:Forslag fra bestyrelsen.
  7:Valg af formand (ikke valg)
  8:Valg af kasserer (på valg)
  9:Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter
10:Valg af revisor + suppleant
11:Behandling af indkomne forslag
12:Eventuelt
Andelshaverne opfordres til at møde op til generalforsamlingen.
 

Efter generalforsamlingen severes en let anretning.
Tilmelding til spisning, senest den 19/2, til Bjarne Dalsgaard tlf. 30963628 kl. 15.00 – 21.00
 

P. b. v.
Niels Hunderup


Referat af Generalforsamlingen 23. februar 2016


Indkalder herved til ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00,  på Gershøj kro.

 

Dagsorden:  1:                   Valg af dirigent

                      2:                   Beretning for 2015                                  

                      3:                   Regnskab for 2015                                  

                      4:                   Budget 2016

                      5:                   Fastsættelse af vandafgift

                      6:                   Forslag fra bestyrelsen.

                      7:                   Valg af formand (Bjarne modtager ikke genvalg)

                      8:                   Valg af kasserer (ikke på valg)                                      

                      9:                   Valg af  1 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter

                      10:                 Valg af revisor + suppleant

                      11:                 Behandling af indkomne forslag

                      12:                 Eventuelt

 

Andelshaverne opfordres til at møde op til generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen severes en let anretning.

Tilmelding til spisning, senest den 19/2, til

Gershøj kro tlf. 61716845 mellem kl. 13.00 – 21.00

 

Med venlig hilsen
Gershøj Vandværk
v/Kasserer Poul Sode Kofoed
Gershøjgårdsvej 13
4070 Kirke Hyllinge
tlf.: 47527158 mobil: 20847158

 

Tryk på Takstblad 2016 eller Regnskab 2015 nedenfor for stor kopi

 


Gershøj Vandværk

 

Referat Generalforsamling den 24/2- 2015 kl. 19.00

.    Valg af dirigent. Jens Tryll vælges uden modkandidater. Jens konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2.   Beretning v. Bjarne Dalsgaard. Beretningen vedtages

3.   Regnskab 2014 gennemgås af kassereren. Regnskabet vedtages af forsamlingen.

4.   Budget 2015 gennemgås af kassereren. Budget vedtages at forsamlingen.

5.   Fastsættelse af vandafgift. Bestyrelsen foreslår uændret vandafgift m.h.t. vandværkets satser, som dog reguleres med under hensyntagen til statens takster med 0,50 kr. pr. m2

6.   Forslag fra bestyrelsen. Bjarne takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, og beder forsamlingen godkende et social arrangement til den nye bestyrelse. Dette godkendes af forsamlingen med applaus.

7.   Valg af formand - ikke på valg

8.   Valg af kasserer. Poul genvælges

9.   Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Axel og Jørgen som ikke modtager genvalg. Jens Winther og Bo Pedersen vælges til bestyrelsen.

9a. Valg af suppleanter. Kurt, Børge og Karl Johan genvælges

10.  Valg af revisor + suppleant. Birthe Nielsen vælges som ny revisor de nuværende suppleanter spørges om de fortsat er på posten

11. Eventuelt. Spørgsmål om betalingssystem, Poul bekræfter at der arbejdes på mulighederne. Jens orienterer om det kommende nye bredbånd, som præsenteres i Byhuset den 21/3 sammen med andre tilbud fra TDC.

 

Gershøj den 24/2-2015

 

Dirigent Jens Andersen...................................................

 

Ref. Axel Steen Christensen.............................................

Gershøj, 26. januar 2015


Gershøj Vandværk

Indkaldelse

Gershøj Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00,  på Gershøj kro.

 Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning for 2014

 3. Regnskab for 2014

 4. Budget 2015

 5. Fastsættelse af vandafgift

 6. Forslag fra bestyrelsen.

 7. Valg af formand (ikke på valg)

 8. Valg af kasserer (på valg)

 9. Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter

 10. Valg af revisor + suppleant

 11. Behandling af indkomne forslag

 12. Eventuelt

Andelshaverne opfordres til at møde op til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen severes en let anretning.

Tilmelding til spisning, senest den 20/2, til  Gershøj kro tlf. 47528041/61716845 mellem kl. 13.00 – 21.00

 P. b. v.

Bjarne Dalsgaard

 

Regnskab 2014  og budget 2015           forslag til takstblad 2015

           


 

FORMANDENS BERETNING.GERSHØJ VANDVÆRK  25/2-2014

 

Vandværkets nye installationer er nu gennemprøvet og virker tilfredsstillende, både de tekniske funktioner (styring af tryk, vandforbrug, vandreserver og pumper) samt de administrative funktioner (breve, indberetninger, aflæsning af vandmåler, opkrævninger og betalinger).

 

Alt er forløbet planmæssigt og da økonomien er kørt stramt af kasseren (Poul Kofoed) kan vi som lovet på sidste års generalforsamling nedsætte vandafgiften med ca.11%. Vandværkets daglige leder (Jørgen Andreasen)  har i den forløbne periode deltaget i en række kurser, da flere procedure på grund af ovenstående er ændret. Da de offentlige krav til hygiejne er blevet skærpet meget, har vi også sendt folk på hygiejne-kursus, ligesom vi har besluttet at ændre planen om at bygge et hus til vore redskaber på den nye grund og i stedet bygge på selve vandværksgrunden med toilet og

håndvask.

 

Som led i bestræbelserne på at forny bestyrelsens medlemmer vil vi forslå at Niels Hunderup vælges i stedet for Karl Johan Rubæk, der er på valg sammen med formanden. Dette tiltag  er på grund af den  høje gennemsnitsalder (ca. 70 år) i bestyrelsen og at det snart er på tide at få en ny formand. Karl Johan beholder dog sin tilknytning til bestyrelsen, da han har lovet at oprette værkets arkiv, så snart tilbygningen

står færdig.

 

Bjarne Dalsgaard.

 

 

 

Referat Generalforsamling på Gershøj Kro den 25. februar 2014

 

1.  Valg af dirigent, Jens Tryl vælges, og konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2.  Beretning v. Bjarne Dalsgård, vedtaget med applaus (vedlagt som bilag)
3.  Regnskab, udsendt med indkaldelse, gennemgås v. Poul, spørgsmål vedr. udgifterne til IT og kørselsregnskabet, som Bjarne og Poul redegør for. Det aftales at IT og kørsel skilles i to poster fremover. Herefter blev regnskabet godkendt.
4.  Budget for 2014, gennemgås af Poul og godkendes
5.  Vandafgift fastsættes med en nedsættelse på 1 kr. Pr. m2, øvrige priser fastholdes. Vedtaget uden bemærkninger.
6.  Forslag til nye vedtægter gennemgås af Axel, Vedtaget eenstemmigt af forsamlingen. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirs. den 18/3 2014. til endelig vedtagelse af de nye vedtægter.
7.  Formand på Valg, Bjarne genvælges
8.  Kasserer ikke på valg
9.  Valg af nyt bestyrelsesmedlem. Karl Johan afstår fra genvalg og bestyrelsen opstiller Niels Hunderup, som vælges af forsamlingen. Karl Johan takker for en god tid i bestyrelsen. Formanden takker herefter Kalle for hans humor og gode indsats i bestyrelsen og hans altid gode historier.
10. Valg af revisor og suppleanter. Kurt og Børge genvælges, og Karl Johan vælges som den tredje suppleant. Visti og Jens genvælges som revisor og revisorsuppleant.
11. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag, men spørgsmål til fristen for aflæsning af måler. Formanden fastslår at der skal aflæses ultimo dec. hvert år fremover, som det fremgår på vandværkets hjemmeside.
12. Eventuelt. Forslag om at de nye vedtægter lægges på nettet
________________         _______________

Ref. Axel Christensen        Dirigent Jens Tryl


Indkaldelse til Generalforsamling Gershøj Vandværk

Tirsdag 25. Februar 2014 kl 19:00 på Gershøj Kro

 

Agenda

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning 2013

3. Regnskab 2013

4. Budget 2014

5. Fastsættelse af vandafgift

6. Forslag fra bestyrelsen. Ændring af vedtægterne

7. Valg af formand (på valg)

8. Valg af kasserer (ikke på valg)

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

Andelshaverne opfordres til at møde op til generalforsamlingen

OBS: Tilmelding til spisning nødvendig

kontakt Gershøj Kro telefon 47828041 el. 61716845

mellem 13:00-21:00 senest 23. februar  

 

P.b.v.

Bjarne dalsgaard


 

Gershøj vandværk.
Ref. generalforsamling den 26. februar på Gershøj kro.
 
1. Velkommen ved formanden, og valg af dirigent. Jens vælges med klap.
2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet, og giver ordet til formandens beretning.
3. Beretning : Formandens beretning, Gershøj d. 24/2 2013
  
Som lovet på generalforsamlingen i 2012 skal jeg her forklare hvordan vandafgift bliver opkrævet.
a. Vandafgift for perioden fra 1/1 2012 til 31/12 2012 betales senest 1/3 2013. ( for meget indbetalt for 2011 reguleres på denne opkrævning)
b.Vandafgift for perioden fra 1/1 2013 til 31/12 2013 betales senest 20/2 2014 ( aflæsning af måler indberettes senest d 10/1 2014)
 
Denne fremgangsmåde er den mest praktiske pga. af vandværkets indberetninger til kommunen om forbrug.
Det er bestyrelsens agt at fremgangsmåden fastholdes, så vi undgår at fremsende a`contobegæringer og div. reguleringer efterfølgende.
 
Vi vil i år fastholde vandafgiften på 9,-/M3; men regner med at kunne sætte afgiften ned for år 2014, når vi har fået renoveret den gamle boring, udført div. småreparationer og indarbejdet  nye IT-styrings- og regnskabssystemer.
 
Vi har d.22/2-13 fået fremsendt skødet på vores nye grund til underskrift, så forhandlingerne ang. beplantning, opsætning af hegn samt etablering af lille træhus til opbevaring af græsslåning mv. kan opsættes.
 
Når alle disse tiltag er udført, er det tid til at tænke på et generations-skifte, så de unge med friske kræfter kan tage over.
Jeg vil i den forbindelse foreslå, at det sker ved en "blød" overgang, således at der sker en gradvis udskiftning af bestyrelsen med eks.vis to unge interesserede andelshavere ad gangen.
Disse nye bestyrelsesmedlemmer må meget gerne have en eller anden form for erfaring fra deres uddanelse eller arbejde.
 
Formålet med at indføre IT styring er at lette arbejdet med alle de indberetninger, vi efterhånden skal fremsende til div. myndigheder og offentlige interesseorganisationer, samt for at gøre alle informationer tilgængelige for vore andelshavere.
 
For at belyse hvor mange penge og tidsforbrug der kan spares, ved at omlægge til IT, er her et  eksempel:
 
Indkaldelse til Generalforsamling.
 
Nuværende.  Skrive og mangfoldiggøre 150 breve med addresser
Porto    150 frimærker a 8,00 kr     kr 1200,00
kopi     150 fotokopi    a 1,50kr    kr  225,00
kuverter + labels med tryk           kr  200,00
Tidsforbrug 3 t à 200,00             kr  600,00
kørsel 20 km à 3,60 kr               kr   72,00
           Ialt   kr 2297,00
  =======
Efter indførelse af IT: Skrive og sende indkaldelse

Tidsforbrug 1/4 ti a 200,00   Ialt   kr   50,00
  =======
 
Jeg ved selvfølgelig godt, at det er at sætte sagen noget på spidsen; men i løbet af et år er besparelserne meget store.
 
Iøvrigt skal alle indberetninger til offentlige myndigheder i forvejen indberettes elektronisk, så vi kommer ikke uden om det.
 
Pga. af ovenstående, vil jeg foreslå at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, så snart vi har fået vor advokat til at tilpasse vore vedtægter til de nye IT-tider, med de påkrævede ændringer det indebærer.
 
Bjarne Dalsgaard
 
 Supplerende spørgsmål til revidering af vedtægter om grundlæggende ajourføring af  materialet. Beretningen godkendes.
4.      Regnskab 2012, gennemgås af Poul. Godkendes
5.      Budget 2013. Poul gennemgår tallene, ingen spørgsmål. Budget godkendes.
6.      Vandafgift. Gennemgås af Bjarne, som henleder opmærksomheden på de grønne afgifter som ikke er fastlagte når vi udgiver takstbladet.
7.      Forslag fra bestyrelsen, ikke andre end nævnt i beretningen.
8.      Valg af formand – ikke på valg
9.      Valg af kasserer – Poul genvalgt
10.   Valg af to best. Medlemmer. Jørgen og Axel på valg- genvalgt. Suppleanter på valg, Børge og Kurt – medtager genvalg – vælges.
11.  Valg af revisor og suppleanter. Visti og Jens, modtager genvalg – vælges
12.   Eventuelt.
Intet under dette punkt. Herefter byder formanden på Gule ærter, og takkede for god ro og orden.
 
Ref. Axel

 Indkaldelse til Generalforsamling Gershøj Vandværk

26. Februar 2013 kl 19 på Gershøj Kro

 

OBS: Tilmelding til spisning nødvendig

kontakt Bjarne Dalsgaard Bovelgårdsvej 17

telefon 47528781 senest 15 februar  

 

Agenda

1.             Valg af dirigent.

2.            Formandens beretning

3.            Regnskab

4.            Budget

5.            Fastsættelse af vandafgift

6.            Forslag fra bestyrelsen

7.      Valg af formand

8.            Valg af kasserer

9.            Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

10.         Valg af revisor og revisorsuppleant

11.          Indkomne forslag

12.         Eventuelt

 


Generalforsamling Gershøj Vandværk den 28. Februar 2012 kl 18 i Byhuset

 

Ref. Generalforsamling i Byhuset den 28/2 2012

 

1.             Valg af dirigent. Visti vælges, og han konstaterer generalforsamling lovligt indvarslet, dagsorden godkendes af forsamlingen.

2.            Formandens beretning ved Bjarne Dalsgaard. – se nedenfor

3.            Regnskab v. kasserer Poul Kofoed

Kort gennemgang af regnskabet, herunder udgifterne til den nye boring, som nu er færdiggjort. Efter spørgsmål fra salen, godkendes regnskabet.

4.            Budget – godkendes uden bemærkninger

5.            Fastsættelse af vandafgift. Herunder spørgsmål til divergens i den vedtagne takst, i forhold til de opkrævede beløb. Debatten afsluttedes med formandens tilsagn om et nyt forslag til takstfastsættelse og opkrævning, som fremsættes på kommende generalforsamling. Takstbladet godkendes.

6.            Forslag fra bestyrelsen. Formanden udbad sig generalforsamlingens accept af arrangement for bestyrelsen. med en beløbsramme op til 15.000. Dette godkendes af forsamlingen.

7.            Valg af formand. Bjarne Dalsgaard genvælges.

8.            Valg af kasserer. Ikke på valg i år.

9.            Valg af 1 best. medlem. samt 2 supp. Karl Johan genvælges til bestyrelsen, som supp. genvælges Børge og Kurt Jespersen

10.         Valg af revisor og supp. Visti genvælges som revisor og Jens (brandmand) vælges som revisor supp.

11.          Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

12.         Eventuel. Herunder spørgsmål til beplantning m.v. til den kommende nye vandværksgrund.

 

Herefter gik forsamlingen løs på de gule ærter, som Anna og Anni havde kogt løs på hele dagen.

Ref. Axel Steen Christensen, sekr.

Formandens beretning, Gershøj den 28/2 2012

 

Alle andelshavere har nu betalt for at få en ny boring, som i disse dage påregnes at levere vand til vandværket. Det har muligt at få arbejdet udført, uden at skulle låne penge, så vi er blevet skånet for at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling (krav fra Banken i Kirke Hyllinge)

Arbejdet er gået planmæssigt og alle i bestyrelsen har fulgt arbejdet og hjulpet, når der har været behov  – jeg vil i den forbindelse rette en særlig tak til Jørgen, for den store medleven og interesse i denne forbindelse.

- Samtidig vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for den store fleksibilitet, når der skulle hjælpes med de praktiske ting – Dette har efter min opfattelse været skyld i, at vandværket har sparet adskillige tusind kroner (ca. 150.000 i forhold til budgettet)

På baggrund af ovenstående vil formanden gerne foreslå generalforsamlingen, at jeg bemyndiges til at invitere bestyrelsen til et socialt weekend arrangement i løbet af 2012. Endelig vil jeg gerne takke for den fine reception, der blev afholdt i anledning af mit 25 års jubilæum.

Når vi nu er nået så langt at den nye boring tages i drift, kan vi gå i gang med at retablere arealet. I den forbindelse er det min agt at inddrage de parceller, der deler skel med vandværket og derefter igangsætte retableringen.

Som sædvane kan vi ”prale” af det gode vand.

Boring 1. Alt er under grænse værdierne.

Boring 2. De nye analyser er som følger:

                 Kimtal 22 er faldet fra 72 til 38

                 Kimtal 33 er faldet fra 3 til 1

                 Coliforme bakterier er faldet fra 2 til 1

-      alt sammen meget fint.

 

Bjarne Dalsgaard

 


 

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 15. Februar 2011 Kl 18:00 i Byhuset

 

Bjarne Dalsgaard byder velkommen, og foreslår ordstyrer Jens Tryll
 

1. Valg  af dirigent, Jens vælges
Jens konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt , og giver ordet til formanden.
 

2. Formandens beretning v. Bjarne Dalsgaard
Formanden redegjorde for det forberedende arbejde der har været gjort i løbet af året, således at vi kan gå i gang med arbejdet med den kommende nye boring. Ugiften anslås til at være omkring en million kr. Ex moms. Det er således en stor udgift, hvorfor bestyrelse også stiller forslag om forhøjelse af vandafgifterne, som ikke har været ændret i de sidste mange år. Videre redegjorde formanden for den afsatte placering var valgt, som er den billigste, i forhold til alternativ placering på marken på modsatte side af vejen, som vil koste ca. 100.000 kr. mere.

Når den endelige placering er afsat, vil forslaget komme i offentlig høring.
 

spørgsmål til:

*        annoncering af generalforsamling i pressen, om det ikke kunne spares -spørgsmålet har tidligere været oppe, hvor det blev besluttet, at sådan skulle det være.

*        om taksten ændres hvis vi vælger den dyre løsning - det gør den ikke.

*        afklaring af den fremtidige placering, den dyre og den billige - der var stemning i forsamlingen for den dyre a.h.t. udsigten for de berørte lodsejere

*        afklaring om der vil være rent vand i den nye boring – det ved ingen på forhånd
 

Formandens beretning vedtages
 
3. Regnskab 2010. Regnskabet gennemgås af Poul Kofoed,
Ingen spørgsmål til regnskabet, som godkendes
 
4.    Budget 2011. Budgettet gennemgås af Poul, her under redegøres for de nye takster.
Budgettet godkendt.
 
5.    Fastsættelse af vandafgift. Gennemgås af Poul.
Bestyrelsens nye afgifter godkendes
 

6.    Forslag fra bestyrelsen. Der er ikke nye forslag, bortset fra boringen som er vedtaget.
 

7.    Valg af formand (ikke på valg)
 

8.    Valg af kasserer – Poul genvælges
 

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
Axel og Jørgen genvælges til bestyrelsen
Kurt og Børge genvælges som suppleanter
 

10. Valg af revisor og revisor-suppleant.
Visti genvælges, og som revisorsupp. vælges Anne Nordlund
 
11.  Indkomne forslag. Der er ikke indkomne forslag
 

12. Eventuelt
Formanden fortæller en historie fra gamle dage, og Poul fortsætter med at dokumentere at vandforbruget er faldet drastisk i de sidste 25 år.
 
Ref. Axel Steen Christensen
 
Ny revisorsuppleant:
 
Anne Nordlund, Gershøjvænge 5
51208068
 
mail: ajnordlund@gmail.com
 


 

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 16. Februrar 2010 Kl 18:00 i Byhuset

 

Dagsorden iflg. Vedtægter:

*        1.    Valg af dirigent. Jens Andersen vælges og konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet, hvorefter ordet gives til formand Bjarne Dalsgard.

*        2.    Beretning . Bjarne Dalsgård fremlagde beretningen, som er vedhæftet dette referat. Formandens beretning vedtages.

*        3.    Regnskab, som ligger til gennemsyn, gennemgås af Poul Kofoed. Poul fremhæver få specifikke poster. Regnskabet godkendes

*        4.    Budget. Budgettet er opstillet med skelen til årets regnskab, ud fra at regnskabet ikke skal give overskud. Budgettet godkendes

*        5.    Vandafgift, foreslås af bestyrelsen uændret. Godkendes.

*        6.    Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at vi iværksætter ny boring på markerne nord for Gershøj. Spørgsmål til alderen af den eksisterende, som besvares med at den nuværende er 42 år gl. Spørgsmål til en evt. kommunal overtagelse – vi kan ikke kende de præmisser der vil råde til den tid. Forslaget énstemmigt vedtaget af forsamlingen.

*        7.    Valg af formand. Bjarne Dalsgård genvælges.

*        8.    Valg af kasserer – ikke på valg

*        9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, Karl-Johan Rudbæk og Børge Frydenlund  og Kurt Jespersen genvælges

*        10. Valg af revisor og suppleant. Visti Wegge og Gurli genvælges

*        11.  Der er ingen indkomne forslag.

*        12. Eventuelt. Formanden opfordrer forsamlingen om at hjælpe til med fællesspisningen.

*        Dirigenten takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen.

Ref. Axel Steen Christensen

 

 

Formandens beretning feb. 2010

 

*        Bestyrelsen har igangsat myndigheds- og projekteringsopgaver i forbindelse med etablering af ny boring på arealer udenfor egentlig bebyggelse.

*        Vi har haft møde med de relevante myndigheder (nu Lejre kommune) ligesom vi har kontaktet Krabbesholm gods, for igangsættelse af prøveboringer og senere erhvervelse af jord til boring og adgangsvej. Ledningsføringen påregnes via Gershøjgårdsvej – og derfra sti til vandværksgrunden – der skal føres både strøm, styrekabler, teleforbindelse samt naturligvis selve vandledningen, frem til borestedet.

*        På grund af ovenstående må vi påregne at priserne på takstbladet vil stige en smule, men da vi jo stadig har en fornuftig kasserer, har vi da en del penge i kassen, så stigningen bliver ikke så voldsom.

*        Vi har haft et par enkelte vandledningsbrud, men da alle udgifter er holdt inden for budgettet, skal der ikke ringes med alarmklokker denne gang.

*        Bestyrelsen har investeret i uddannelse og IT udstyr, for at gøre det nemmere for foreningens bestyrelse, og da vi samtidig har besluttet at inddrage suppleanterne i arbejdet, er udgifterne på det administrative steget en smule.

*        Det er i øvrigt muligt at alle andelshavere kan betale over nettet.

*        For god ordens skyld vil bestyrelsen fremsætte forslag om etablering af den ny boring under dagsordenens pkt. 6, på denne generalforsamling

 

Gershøj den 12/2 2010

På bestyrelsens vegne,

Bjarne Dalsgaard

Formand

 


 

 

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 24. Februar 2009 Kl 18:00 i Byhuset

 

Generalforsamlingen afholdtes i Byhuset på Gershøj Havnevej, og starter med at formand Bjarne Dalsgaard byder velkommen, og foreslår Visti som dirigent.
 
1.      Valg af dirigent, Visti vælges
 
Dagsordenen godkendes, og generalforsamlingen konstateres lovlig indvarslet.
 
2.    Formandens beretning. Da der i pressen har været omtalt nogle alvorlige tilfælde af ”legionærsyge” slår Bjarne fast at der ikke har været sådanne tilfælde hos os. Bakterien trives i lunkent stille stående vand, som kan forekomme ved lavt forbrug / for lav temperatur i vandvarmeren f.eks. ved bortrejsning eller ferie.
Vi har i det forgangne år kun haft et vandledningsbrud.
Bestyrelse har mistet Poul Erik Folke, og bestyrelsen har kontaktet Kurt Jespersen i den henseende.
Derefter havde formanden ikke mere at bemærke.
 
Der var fra salen spørgsmål om indberetning til kommunen, som formanden besvarede.
 
Herefter blev beretningen vedtaget.
 
3.    Dirigenten forslå pkt. 3 og 4 behandles under eet, hvilket vedtages.
3 & 4. Regnskab og Budget. Poul gennemgik det omdelte regnskab, som ikke udviser bemærkelsesværdige udsving. Herefter gennemgås budgettet med små bemærkninger fra kasseren.
 
Regnskab og budget godkendes af forsamlingen.
 
5.    Vandafgiften foreslås uændret, vedtages.
 
6.    Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
 
7.    Formanden var ikke på valg.
 
8.    Valg af kasserer. Poul Sode Kofoed genvælges.
 
9.    Valg til bestyrelsen. På valg Axel Steen Christensen og Jørgen Andreasen. Begge genvælges.
 
Valg af suppleanter. Børge genopstiller, ny suppleant Kurt Jespersen opstiller. Begge vælges.
 
10.   Valg af revisor og suppleant. Visti genopstiller og vælges. Gurli genopstiller og vælges.
 
11.   Der var ingen indkomne forslag
 
12.   Der var ingen debat under eventuelt.
 
 
Herefter takkede formanden for en god generalforsamling, og bød forsamlingen velbekomme til de gule ærter, som smagte dejligt.
 
Ref. Axel Steen Christensen

 


 

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 26. februar 2008 Kl 18:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent. Bjarne Dalsgaard byder velkommen og Visti vælges som ordstyrer, som konstaterer generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Visti forslår pkt. 3 og 4 behandles under samme pkt. Vedtaget uden bemærkninger.

 

2.   Beretning 2007. Vandværket er nu gennemrenoveret og alle regninger er betalt, og da vi nu kan skrive regninger ud il de nye andelshavere, har bestyrelsen bestemt, at vi ikke forhøjer vandafgifterne. Vores love og takstblade vil blive tilgængelige på vores hjemmeside, ligesom tegninger over vores ledningsnet allerede nu er tilgængeligt.

Da kommunen nu er gået over til at bruge kalenderåret som afregningsperiode, sender vi nu tiltag til aflæsning pr. 21/12 – og husk at vand betales bagud. D.v.s, at de vi betaler her i foråret, er et vand vi har bruget fra 1. oktober 2006 til 31. december 2007. Derfor vil regningen blive ca. 25 % større end sidst. Vandværket sparer stadig op til at kunne etablere en ny boring ude på marken, inden for de nærmeste år.

 

Vedtaget af forsamlingen uden bemærkninger

 

3. Regnskab 2007/Budget 2008. Det uddelte regnskab gennemgås og derefter budgettet for 2008. Regnskab og budget godkendt og vedtaget.

 

4. Budget 2008, se pkt. 3

 

5. Fastsættelse af vandafgift. Bestyrelsen foreslår uændret vandafgift. Bestyrelsens forslag vedtaget.

 

6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag

 

7.  Valg af formand. Bjarne genvælges

 

8.  Valg af kasserer (ikke på valg)

 

9.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Samt 2 suppleanter. Henning er på valg, og genopstiller ikke. Bestyrelsen peger på Karl Johan som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Karl-Johan vælges til bestyrelsen

 

10. Valg af 2 suppleanter.

Børge vælges som 1.ste suppleant.

Poul-Erik vælges som 2.den. suppleant.

 

 

11.  Valg af revisor samt 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår Visti, som genvælges som revisor. Gurli genvælges som revisorsuppleant.

 

12  Eventuelt. Spørgsmål angående kontrol af ledningsnettets tæthed, som bestyrelsen kunne bekræfte. Værket er konstant elektronisk overvåget, via computer hos Jørgen.

 

Formanden takkede Henning Smed for indsatsen i Gershøj vandværk.

Der er konstateret uoverensstemmelser i aflæsning af vandmålere og kommunens opkrævninger. Andelshavere kan henvende sig kassereren, ved vedvarende uoverensstemmelser.

 

Herefter takkede Visti for god ro og orden, og opfordrede til lidt røg udendørs, før de gule ærer.

 

Ref. Axel


 

 

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 27. februar 2007 Kl 18:00 i Byhuset

 

1. Valg af dirigent. Visti vælges, og han konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt. Dagsordenen godkendes.

 

2. Formandens beretning v. Bjarne Dalsgaard. Med baggrund i de aktuelle problemer med renlighed på andre vandværker, har bestyrelsen iværksat 3 foranstaltninger for at imødegå eventuelle problemer. A) Udskiftning af filtermateriale i begge tanke. B) Elektronisk måling af niveau i rent vands tanken. C) Rengøring af gulve, vægge og benyttelse af overtræk til sko ved al adgang til værket.

Formanden kunne oplyse af bestyrelsen har besluttet at fastholde de aktuelle takster, på trods af årets underskud, idet dette fremkommer fra store udgifter som hidrører det store ledningsbrud i 2005 – og at det ikke forventes at gentage sig hvert år.

Bestyrelsen erkender at kassebeholdningen er lav, men at der ikke er nogen økonomisk usikkerhed.

Gershøj vandværk skifter til Roskilde bank, som giver vandværket en bedre forrentning af kapitalen. Roskilde bank kommer med forslag til oprettelse af betalingsservice.

 

Beretningen godkendes.

 

3. Regnskab. Visti foreslår at pkt. 3 regnskab og 4. budget, behandles under ét. Dette forslag godkendes af generalforsamlingen.

 

3 & 4. Regnskab og budget. Regnskabet og budgettet gennemgås af Poul Sode. Herunder skal bemærkes at der i det uddelte regnskab var en skrivefejl, således at aktiver og passiver ikke stemte overens. Poul Sode gjorde mundtligt rede for uoverensstemmelsen med det originale revisor godkendte regnskab, der stemmer som det skal.

Under regnskabet kom der spørgsmål til en evt. forsikring af ledningsnettet. Formanden svarer at det vil være forholdsmæssigt alt for dyrt.

 

Regnskabet & budget godkendes under ét.

 

5. Fastsættelse af vandafgift. Spørgsmålet var oppe under formandens beretning, hvor det blev oplyst at bestyrelsen foreslår uændrede takster.

 

Vedtaget.

 

6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag

 

7. Valg af formand. Ikke på Valg

 

8. Valg af kasserer. Poul Sode genvælges

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Axel Christensen og Jørgen Andreasen genvælges til bestyrelsen. Suppleanterne Børge Frydenlund og Karl Johan Rubæk, genvælges.

 

10. Valg af revisor og suppleant. Visti og Gurli genvælges.

 

11. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

 

12. Eventuelt. Herunder oplysning om vandværkets hjemmeside. Den kan til gås på www.gershøjvandværk.dk  eller www.gershoejvandvaerk.dk . Der er et forholdsvis stort jernindhold i vandet, og vandværket tager nye prøver snarest.

 

Visti takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter var der uformelt samvær garneret med de traditionsbundne gule ærter.

 

Ref. Sekr. Axel Steen Christensen

 


Referat fra

Generalforsamling Gershøj Vandværk den 8. Februar 2006 Kl 18:00 i Byhuset

1. Formanden Bjarne Dalsgaard bød velkommen, og tog hul på dagsordenens pkt. 1, valg af ordstyrer, og foreslog Visti som ordfører. Visti vælges og overtager ledelsen af generalforsamlingen.

2. Visti konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet, og spørger til eventuelle tilføjelser eller kommentarer til den udsendte dagsorden. Da dette ikke er tilfældet gives ordet til formandens beretning.

Gershøj Vandværd har i indeværende år tilsluttet sig L.E.R. ledningsejerne registrerings system, som har til formål at forebygge unødvendige skader på kabler og ledninger, ved gravearbejder m.v. Alle tegninger over ledningsnettet vil kunne findes på www.ler.dk

Lige op til jul havde vandværket et større ledningsbrud, som desværre medførte lukning for vandet i en kortere periode. Dette er nu på plads, og den sidste del af renovering af vejbelægning vil blive iværksat når udgravningen har sat sig. Da denne episode medfører store udgifter, foreslår bestyrelse at prisen på vandet sættes op med een krone pr. kubikmeter. Dette forslag sættes til afstemning under pkt. 5.

Formanden kunne med glæde konstatere at vi stadig kan levere klasse A 1 vand til andelshaverne.

Formandens beretning godkendes.

3. Ordstyrer foreslår at pkt. 3, 4 og 5 tages under eet. Forsamlingen billiger dette.

Herefter gennegår kasserer Poul Sode regnskabet, budgettet samt takstblabet for de kommende periode. Regnskab, budget og takstblad med forhøjelse på forbruget, godkendes uden væsentlige bemærkninger fra forsamlingen.

6. Der var ingen forslag fra bestyrelsen

7. Formanden på valg, han genvælges.

8.  Kasseren ikke på valg

9. Best.medl. Henning Paulsen på valg, han genvælges. Suppleanterne Karl-Johan og Børge på valg, begge genvælges.

10. Valg af revisor, Visti genvælges.

11. Indkomne forslag, der var ingen indkomne forslag.

12. Evt. Herunder orienterede Pierre om det igangværende arbejde med opbygning af vandværkets hjemmeside. Der var endvidere en debat om fremtidssikring af vandforsyningen, ved at forberede en yderligere boring. Vandværket afventer i denne sammenhæng den kommende kommunesammenlægning. Der vor endvidere nogle afklarende spørgsmål til ledningsbruddet på Havnevej. Bl.a. havde vandværket benyttet lokalradioen til at få en meddelelse ud til alle andelshavere, om der kunne hentes vand/benyttes toiletter i Byhuset.

Herefter konstaterede Visti at der ikke var flere indlæg og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Sluttelig takkede formanden for god ro og orden, og forsamlingen hengav sig til de gule ærter.

 

Referent sekr. Axel Steen Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Send mail til pierre@gershoejvandvaerk.dk med forslag eller indlæg til www.gershoejvandvaerk.dk
Last modified: 02/28/17